Chất lượng nước - iwrp

Chất lượng nước - iwrp

Nhà phát triển: Viet Hoang

Miễn phí

Chất lượng nước - iwrp Miễn phí

Chất lượng nước - iwrp

Nhà phát triển: Viet Hoang

Ảnh màn hình

Chất lượng nước - iwrp
Chất lượng nước - iwrp
Chất lượng nước - iwrp
Chất lượng nước - iwrp

Mô tả bởi nhà phát triển

Giám sát, dự báo chất lượng nước trong các công trình thuỷ lợi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chất lượng nước - iwrp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan