RiceHero

RiceHero

Nhà phát triển: Vu Thu

Miễn phí

RiceHero Miễn phí

RiceHero

Nhà phát triển: Vu Thu

Ảnh màn hình

RiceHero
RiceHero
RiceHero
RiceHero

Mô tả bởi nhà phát triển

Kiếm soát phát thải C02 Trong quá trinh phát triển lúa gạo ở Việt Nam.

Kiếm soát phát thải C02 Trong quá trinh phát triển lúa gạo ở Việt Nam.
Thống kê theo vùng canh tác lúa.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app RiceHero

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan