Hello Chinese--học tiếng trung

Hello Chinese--học tiếng trung

Nhà phát triển: GKAB Tech AB

Miễn phí

Hello Chinese--học tiếng trung Miễn phí

Hello Chinese--học tiếng trung

Nhà phát triển: GKAB Tech AB

Ảnh màn hình

Hello Chinese--học tiếng trung
Hello Chinese--học tiếng trung
Hello Chinese--học tiếng trung
Hello Chinese--học tiếng trung
Hello Chinese--học tiếng trung

Mô tả bởi nhà phát triển

Đạo luật chat là một phần mềm để học dịch và thông tin, bao gồm cả bản dịch, bản dịch hình ảnh nhận dạng, phát âm, dịch ngôn ngữ và các chức năng học thuyết khác, cũng như giáo viên trực tuyến học và truyền thông để học dịch dịch qua một bên.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hello Chinese--học tiếng trung

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan