Rà Soát Hộ Nghèo
4.5 / 6 đánh giá

Rà Soát Hộ Nghèo

Nhà phát triển: bdata company limited

Miễn phí

Rà Soát Hộ Nghèo Miễn phí
4.5 / 6 đánh giá

Rà Soát Hộ Nghèo

Nhà phát triển: bdata company limited

Ảnh màn hình

Rà Soát Hộ Nghèo
Rà Soát Hộ Nghèo
Rà Soát Hộ Nghèo
Rà Soát Hộ Nghèo

Mô tả bởi nhà phát triển

Việc tổng rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể và của ngƣời dân; phải đƣợc thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng và đời sống của nhân dân; tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ảnh sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thoát nghèo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Rà Soát Hộ Nghèo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan