Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

Miễn phí

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Miễn phí

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

Ảnh màn hình

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ quản lý mẫu xét nghiệm covid 19 giữa các cơ sở y tế và các cơ sở xét nghiệm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--