Tìm kiếm bằng hình ảnh
4.7 / 47 đánh giá

Tìm kiếm bằng hình ảnh

Nhà phát triển: DRIMTIM APPS, OOO

Miễn phí

Tìm kiếm bằng hình ảnh Miễn phí
4.7 / 47 đánh giá

Tìm kiếm bằng hình ảnh

Nhà phát triển: DRIMTIM APPS, OOO

Ảnh màn hình

Tìm kiếm bằng hình ảnh
Tìm kiếm bằng hình ảnh
Tìm kiếm bằng hình ảnh
Tìm kiếm bằng hình ảnh
Tìm kiếm bằng hình ảnh
Tìm kiếm bằng hình ảnh

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm kiếm Hình ảnh Đảo ngược cho phép bạn tìm kiếm hình ảnh thông qua Tìm kiếm Hình ảnh của Google, Tìm kiếm Hình ảnh Bing, Tìm kiếm Hình ảnh Yandex. Tiết kiệm thời gian của bạn và xem tất cả các kết quả tìm kiếm trên một trang.

ĐẶC TRƯNG:

- Trực tiếp tìm kiếm hình ảnh từ Thư viện ảnh, Máy ảnh, Bảng tạm trên thiết bị của bạn.
- Tìm kiếm hình ảnh qua URL hình ảnh.
- Tìm kiếm hình ảnh bằng từ.
- Cắt và xoay hình ảnh.
- Lịch sử tìm kiếm hình ảnh.

You may purchase an auto-renewing subscription to get Pro Access. Good to know: The payment will be charged to your iTunes Account when you confirm the purchase. The subscription automatically renews for the same price and duration period depend on the selected plan (weekly, monthly, half-annual or annual) unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. Subscription automatically renews unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. You can disable the automatic renewal function at any time by adjusting your account settings. Next subscriptions available:
• 1-week subscription - Weekly Pro Access – US$ 0.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription - Monthly Pro Access – US$ 0.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription - Yearly Pro Access – US$ 3.99 - Price may change depending on your country
• 1-week subscription with trial - Weekly Pro Access with Trial – US$ 0.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription with trial - Monthly Pro Access with Trial – US$ 0.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription with trial - Yearly Pro Access with Trial – US$ 3.99 - Price may change depending on your country

Terms Of Use: http://dreamteam-apps.com/terms-of-use
Privacy Policy: http://dreamteam-apps.com/privacy-policy

DISCLAIMER:

This app use Google, Bing, Yandex in the in-app web browser. But the app is not endorsed by or affiliated with any of these search engines.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tìm kiếm bằng hình ảnh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan