Biên lai, Hóa đơn

Biên lai, Hóa đơn

Nhà phát triển: norberto ferreira dos santos Neto

Miễn phí

Biên lai, Hóa đơn Miễn phí

Biên lai, Hóa đơn

Nhà phát triển: norberto ferreira dos santos Neto

Ảnh màn hình

Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn
Biên lai, Hóa đơn

Mô tả bởi nhà phát triển

Kiểm soát các khoản thanh toán đã nhận, bạn có thể thêm chúng vào biên lai, hóa đơn, báo giá và đơn Hóa đơn âm.

Đăng ký sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Đăng ký khách hàng và nhà cung cấp của bạn

Đăng ký thuế và thêm vào biên lai của bạn

Nhận quyền truy cập vào các báo cáo bán hàng của bạn.

Có quyền kiểm soát doanh nghiệp của bạn, xem khi nào khách hàng thanh toán, chi phí của bạn, những sản phẩm và dịch vụ bạn đã đăng ký, khách hàng và nhà cung cấp của bạn là ai.

Tùy chỉnh các trường trên biên nhận và hóa đơn của bạn.

Thêm các trường mới vào biên lai và hóa đơn của bạn.

Kiểm soát chi phí và thanh toán của bạn


Chức năng

* Tạo biên lai, báo giá và Hóa đơn âm.

* Thêm sản phẩm, dịch vụ, chi phí, khách hàng và nhà cung cấp vào biên lai và hóa đơn của bạn.

* Thêm các khoản thanh toán đã nhận.

* Thêm chi phí của bạn

* Thêm chữ ký của khách hàng của bạn.

* Thêm ảnh.

* Tạo báo cáo

* Thêm các trường mới

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Biên lai, Hóa đơn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--