Baby Games: Race Car
4.9 / 13 đánh giá

Baby Games: Race Car

Nhà phát triển: MH&TEAM LLC

Miễn phí

Baby Games: Race Car Miễn phí
4.9 / 13 đánh giá

Baby Games: Race Car

Nhà phát triển: MH&TEAM LLC

Ảnh màn hình

Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car
Baby Games: Race Car

Mô tả bởi nhà phát triển

Playful and friendly, Race Car puts kids in the driver’s seat. With super easy controls, young kids will love zipping along the road. This app will make you laugh out loud.

Features
• Twelve lovely levels will entertain your little ones
• No rules or time pressures. Explore at your own pace
• Perfect to bring along on your own road trips
• Great for toddlers and preschoolers, ages 2-5
• No third-party advertising, so you and your child are free to discover without interruptions!

We make apps for preschoolers worldwide. Games that seed imagination and grow wonder. We bring thoughtful design to life. For kids. For parents. For giggles.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Baby Games: Race Car

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan