Inscopy2 for Instagram

Inscopy2 for Instagram

Nhà phát triển: 云凤 马

Miễn phí

Inscopy2 for Instagram Miễn phí

Inscopy2 for Instagram

Nhà phát triển: 云凤 马

Ảnh màn hình

Inscopy2 for Instagram
Inscopy2 for Instagram
Inscopy2 for Instagram
Inscopy2 for Instagram
Inscopy2 for Instagram

Mô tả bởi nhà phát triển

# Inscopy2 là gì
Inscopy2 là ứng dụng khách xã hội của bên thứ ba hiện đang hỗ trợ Twitter và Instagram

#Các đặc điểm chính

[Instagram]
- Duyệt dòng thời gian
- Duyệt câu chuyện
- Đăng lại Vidoes và hình ảnh
- Sao chép chú thích
- Duyệt bài viết thích
- Duyệt bài viết đã lưu
- Thông tin người dùng trình duyệt
- Tìm kiếm tài khoản

[Twitter]
- Duyệt dòng thời gian
- Gửi twitter
- Duyệt thích twitter
- Thông tin người dùng trình duyệt
- Tìm kiếm người dùng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Inscopy2 for Instagram

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--