Tiền Giang Tourism

Tiền Giang Tourism

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

Tiền Giang Tourism Miễn phí

Tiền Giang Tourism

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism
Tiền Giang Tourism

Mô tả bởi nhà phát triển

Cổng thông tin du lịch, ứng dụng lịch thông minh tỉnh Tiền Giang

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tiền Giang Tourism

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--