iSalon Manager

iSalon Manager

Nhà phát triển: Salon Technology Investment Company Limited

Miễn phí

iSalon Manager Miễn phí

iSalon Manager

Nhà phát triển: Salon Technology Investment Company Limited

Ảnh màn hình

iSalon Manager
iSalon Manager
iSalon Manager
iSalon Manager
iSalon Manager

Mô tả bởi nhà phát triển

- Quản lý thông tin salon: địa chỉ, dịch vụ, stylist, khuyến mãi...
- Quản lý các yêu cầu đặt chỗ: chấp nhận, từ chối...
- Quản lý danh thu theo thời gian.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iSalon Manager

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--