Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1

Nhà phát triển: Binh Nguyen Huu

Miễn phí

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1 Miễn phí

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1

Nhà phát triển: Binh Nguyen Huu

Ảnh màn hình

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1

Mô tả bởi nhà phát triển

Học Lời Chúa là một hành trình bắt đầu khi con người biết sống cho Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trị trong lòng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Trong đời sống theo Chúa, Cơ Đốc nhân thường đứng trước hai lựa chọn trong cuộc chiến nội tâm của chính mình, đó là: “sống theo ý Chúa” hay “Sống theo ý riêng.” Vì vậy, để thắng hơn bản ngã của chính mình và những cám dỗ từ bên ngoài, con dân Chúa phải làm theo Lời Kinh Thánh dạy dỗ, vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, và nhìn xem Đấng Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
Bước vào năm mới 2017, Phòng truyền thông Tổng Liên Hội kính mời quý con cái Chúa sử dụng ứng dụng Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày để từng bước học hỏi Lời Chúa nhằm phát triển đời sống thuộc linh của chính mình, đồng thời hướng dẫn gia đình và Hội Thánh tăng trưởng vững mạnh trong đời sống thuộc linh. Chắc chắn, quý vị sẽ sở hữu được những phước hạnh quí báu mà Chúa hứa ban như lời Kinh Thánh trong Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước"

- PHIÊN BẢN 1.0.1
Các tính năng:
- Chọn đọc bài học hằng ngày
- Nghe bài học bằng audio
- Đánh dấu theo dõi bài học đã học
- Xem các phân đoạn kinh thánh trong bài học
- Đọc Kinh Thánh
- Chia sẻ bài học

Ban Biên Tập

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 1

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--