ICD-10 Dictionary
4.6 / 18 đánh giá

ICD-10 Dictionary

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Miễn phí

ICD-10 Dictionary Miễn phí
4.6 / 18 đánh giá

ICD-10 Dictionary

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary
ICD-10 Dictionary

Mô tả bởi nhà phát triển

ICD 10 là Phân loại quốc tế về bệnh tật (tiếng Anh: International Classification of Diseases, viết tắt: ICD) cung cấp mã hóa các bệnh thành những mã ngắn gọn, làm chuẩn cho công tác nghiên cứu và thực hành y học.

Tính năng của ICD-10 Dictionary:
- Tra cứu theo ICD code.
- Tra cứu theo tên bệnh Việt Nam.
- Tra cứu theo tên bệnh tiếng Anh.

ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.

Features of ICD-10 Dictionary:
- Lookup by ICD code.
- Lookup by Vienamese diseases.
- Lookup by English diseases.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ICD-10 Dictionary

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--