Từ Điển Giải Phẫu Học

Từ Điển Giải Phẫu Học

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Miễn phí

Từ Điển Giải Phẫu Học Miễn phí

Từ Điển Giải Phẫu Học

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học
Từ Điển Giải Phẫu Học

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ Điển Giải Phẫu Học là chương trình giúp tra cứu các thuật ngữ giải phẫu học với 4 thứ tiếng : La tinh, Anh, Pháp và Việt Nam.

Tính năng:
- Tiếng Việt -> tiếng La tinh, tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Tiếng La tinh -> tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt.
- Tiếng Anh -> tiếng La tinh, tiếng Pháp và tiếng Việt.
- Tiếng Pháp -> tiếng La tinh, tiếng Anh và tiếng Việt.

--------------------

This appication will help you look up anatomy terminal with 4 languages: Latin, English, French, Vietnamese.

Features:
- Latin -> English, French, Vietnamese.
- English -> Latin, French, Vietnamese.
- French -> Latin, English, Vietnamese.
- Vietnamese -> Latin, English, French.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ Điển Giải Phẫu Học

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--