Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi

Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi

Nhà phát triển: Olga Bilash

Miễn phí

Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi Miễn phí

Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi

Nhà phát triển: Olga Bilash

Ảnh màn hình

Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi
Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm thấy 10 sự khác biệt giữa hai hình ảnh HD với thời gian không giới hạn.
Tìm điểm khác nhau là một Puzzle trò chơi miễn phí cho iPad hoặc iPhone của bạn.

Hình ảnh HD!
Không giới hạn thời gian!
Miễn phí gợi ý ở cuối mỗi cấp.
10 sự khác biệt ở mỗi cấp.
Vị trí nằm ngang và chiều dọc của màn hình.
Hình ảnh Zoom.
Ở mỗi cấp độ cố gắng tìm lúp kính ẩn để tăng số lượng các gợi ý.
Bạn có thể bỏ qua các cấp.

Thưởng thức các trò chơi đố Tìm sự khác biệt!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tìm điểm khác nhau - Puzzle trò chơi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--